Vragen aan college b&w (cc:fractievoorzitters)

25 april 2021

Na onze enquête blijft een concrete reactie vanuit gemeente uit. Reden om wat vragen te stellen.

Wat hebben we lamg op antwoorden moeten wachten. In plaats van antwoorden rezen wel steeds weer nieuwe vragen.

Hieronder ons bericht aan de Wethouder Van Leenen:

Geachte heer Van Leenen, beste Piet,

Wij zijn tot op heden in afwachting van een inhoudelijke reactie op onze enquête en antwoordt op onze vragen die wij al eerder aan u gesteld hebben. Wij vinden het teleurstellend dat de communicatie zo traag verloopt en wij eigenlijk niet verder lijken te komen. De klok tikt ondertussen verder zo als u goed weet. Door het uitblijven van concrete antwoorden of uitleg welke actie gemeente onderneemt voelen ons nog steeds niet gehoord en eerder ‘aan het lijntje gehouden’.

Wij hebben zoals al eerder aangegeven veel vragen. Wij hebben een eerste opsomming van vragen geformuleerd waar wij graag concreet en op korte termijn (binnen 2 weken) antwoord op zouden willen.

Onze vragen:

Zonnepanelen

  1. U herhaalt veelvuldig dat er een besluit zou zijn genomen over de ontwikkeling van Buitenzomerlanden. Kunt u ons voorzien van de door de raad van Binnenmaas vastgestelde stukken waaruit blijkt dat er een definitief besluit is genomen over de plannen rondom Buitenzomerlanden? 
  2. Onze enquête geeft (anders dan die van Eneco die werkelijk geen waarde heeft) een goed beeld van wat er leeft onder de bewoners van Heinenoord. Welke concrete actie(s) neemt u op basis van de door ons uitgevoerde enquête?
  3. Van burgerparticipatie is in zijn geheel geen sprake (geweest) als het gaat om de plannen voor zonnepanelen. Welke concrete stappen en op welke termijn organiseert u de burgerparticipatie rond de ontwikkeling van de Buitenzomerlanden (mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Brenninkmeijer)?
  4. Waaruit blijkt dat bewoners hebben ‘gekozen’ voor een snelfietspad, bos of recreatieve bestemming voor de noordzijde van het dorp? Van enige inspraak is geen sprake geweest.
  5. Wij stellen voor de plannen vooralsnog te bevriezen. Welke bezwaren zijn er om het proces nu niet ‘on-hold’ (te bevriezen) te zetten om een goede participatie op te zetten? Een waardevolle input/inbreng van direct belanghebbenden is essentieel.
  6. Ons verbaasd het dat Eneco als initiatiefnemer middels een summiere gestuurde vragenlijst denkt te voldoen aan ‘participatie’. Welke kaders heeft u als gemeente gesteld en wat heeft u weerhouden om dit zelf te coördineren en onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren?
  7. Wij maken ons zorgen dat er inmiddels al gemeentelijke toezeggingen zijn gedaan richting Eneco (lees: ontwikkelaars) of andere partijen. Kunt u aangeven of deze zijn gedaan en welke toezeggingen dit zijn?

Windturbines

Ondanks dat u stelt dat inzake de windturbines besluiten al zijn genomen vinden wij het van belang hier aandacht aan te blijven geven vanwege de landelijke ontwikkelingen en discussie rondom de gezondheidsvraagstukken die hier spelen.

  1. De zorgen rondom de effecten van windturbines dichtbij een woonwijk zijn groot. Wij refereren hier naar de gezondheidseffecten rondom het Spui welke nog steeds niet zijn opgelost. Het RIVM heeft in 2009 vastgesteld dat de huidige norm over de windturbines zorgt voor een desastreuze geluidsoverlast met alle gezondheidsgevolgen van dien. Volgens de berekeningen zou een windturbine op minimaal 2 km mogen staan van de woningen. De gehanteerde normen zijn ernstig verouderd. Wat gaan jullie concreet doen om ons dorp te behoeden voor deze desastreuze overlast en gezondheidsrisico’s?

Wij vragen u binnen 2 weken inhoudelijk op onze vragen te reageren. Wanneer u onverhoopt niet binnen 2 weken kan reageren vernemen wij graag de reden hiertoe. Mocht een reactie in zijn geheel uitblijven zullen wij opnieuw in de media hier aandacht voor vragen en zo nodig middels een WOB-verzoek alsnog opheldering vragen.

Wij staan voor transparantie richting onze medebewoners en belangstellende en delen dan ook dit bericht aan u met hen.  

Met vriendelijke groet,

Ben Smit
Initiatiefnemer & woordvoerder

cc: college van B&W, voorzitters raadsfracties