Wat doen de Vrienden?

Vrienden van Heinenoord voor het algemeen belang van Heinenoorders

Als bewoner voel je je vaak een roepende in de woestijn en voel je je niet gehoord op het moment dat je ergens bezwaar tegen hebt. Je denkt alleen te staan tegen een ‘grote macht’ die gemeente of overheid heet. Het afgelopen jaar hebben de Heinenoorders dat in groten getale kunnen ondervinden.

Niet of veel te laat geïnformeerd. Onvolledig, soms gevoeld als misleidend of manipulerend. De Vrienden van Heinenoord vinden dat dat veel beter kan. De Heinenoorders verdienen gehoord te worden en serieus te worden genomen als er ontwikkelingen voor hun omgeving worden bedacht die gevolgen hebben voor het woon- en leefgenot. Ook hun eigen ideeën verdienen het om gehoord te worden.
De belangenbehartiging betreft heel Heinenoord. Dus van Goidschalkschoord, via het dorp Heinenoord, Blaaksedijk, Boonsweg tot aan Kuipersveer.

Wat hebben de Vrienden van Heinenoord tot nu al ondernomen?

Vele gesprekken gevoerd:
met ambtenaren,
met bewoners,
met Buurt Bestuurt
Met de initiatiefnemers van de energieprojecten
met eigenaars van de grond aan de noordrand
met Hoeksche Waard Behoud
met gemeenteraadsleden
met de burgemeester
met wethouders
Met projectleiders en -adviseurs
Met huisartsen
Met journalisten van de lokale en regionale pers

In de uitzending van Omroep Hoeksche Waard
flyers verspreid
de grote enquete georganiseerd en gepresenteerd
ingesproken bij raadsvergaderingen
nieuwsbrieven verstuurd
meegedaan met de publiekssessies van de gemeente
geholpen met het voorbereiden van het buurtoverleg over de inrichting van de noordrand
persoonlijke gesprekken
volgen van vergelijkbare groepen elders
veel lees- en onderzoekswerk

Hoe kan De (Stichting) Vrienden van Heinenoord de inwoners een stem geven?

Door het delen van belangrijke informatie via onze eigen kanalen en de pers
Door het bevragen van de bewoners over actuele thema’s
Door vragen over gezamenlijke bewonersbelangen te verzamelen
Door meerdere en verschillende uitgangspunten te kunnen onderscheiden
Door een goede afweging van belangen met de bewoners te maken
Met enquêtes: deze blijken zeer efficiënt en effectief te zijn door de kwaliteit
door kritisch te luisteren en te lezen

De Vrienden van Heinenoord willen een erkende rol hebben als belangenbehartiger van de Heinenoorders bij bijvoorbeeld:
het waterschap
de gemeente,
initiatiefnemers bij energieprojecten
isolatieprojecten
inrichting buitenruimte
veiligheid in en om het dorp
andere toekomstige ontwikkelingen die zeker gaan komen

Wat kunnen we niet?
Voor individuele bewoners kunnen we geen belangenbehartiger zijn.

Wat zijn de voordelen?

Als één groep staan de bewoners sterker!
Er is betere en vollediger communicatie
De mening van het dorp wordt georganiseerd en gehoord
Bewoners worden beter geïnformeerd
Het dorp is beter voorbereid op nieuwe ontwikkelingen

Wat verwachten de Vrienden van Heinenoord van de bewoners?

We willen ervan uit kunnen gaan dat we het vertrouwen van de bewoners hebben dat we alleen handelen in het belang van gemeenschappelijke belangen. Meningen zullen verschillen, het is aan ons die verschillen zo goed mogelijk te verwoorden.

We rekenen op een actieve houding van de bewoners.
We vragen u uw ideeën met ons te delen. Natuurlijk volgt u ons op social media en bent u geabonneerd op de nieuwsbrief. En, heel belangrijk, reageert op de enquetes en andere vragen die wij aan u stellen. Hoe meer bewoners reageren, hoe beter we immers namens het dorp kunnen optreden.

We hebben gezien dat dat echt werkt! Onze enquete over de voornemens om een grote zonneweide aan te leggen boven het dorp leidde er uiteindelijk toe dat deze er niet komt! Bovendien zijn we mede daardoor een gesprekspartner voor de gemeente. Maar dat kan nog beter door ook op andere fronten mee te doen. En liefst pro-actief te zijn, om te voorkomen dat er “ineens” iets gebeurt of komt waar niemand iets van wist.

In welke rechtsvorm?
Om een formele vertegenwoordiger te zijn moeten we een passende status hebben. Daarover hebben we geconcludeerd dat een stichtingsvorm de beste is. Als formele vertegenwoordigers van de bewoners van Heinenoord in een dorpsraad.

Stichting of dorpsraad?
Allebei! Een dorpsraad is hoe de vertegenwoordiging van het dorp zich zal presenteren. De stichting is de juridische vorm.

  •  Mobiel: +31 (0) 6 51212151 (Ben Smit) 
  • E-mail: stichting@vriendenvanheinenoord.nl 
  • Post-adres: p/a Dokter de Vliegerstraat 15, 3274 NG Heinenoord