Vorige week ontvingen de abonnees de nieuwsbrief van de gemeente. Hierin kon u al iets lezen over de aanstaande enquêtes (ook wel raadplegingen) over de inrichting van de Buitenzomerlanden. Niet gelezen? Hier vindt u de laatste nieuwsbrief (12).

Zoals wellicht bekend zijn de ‘Vrienden van Heinenoord’ vertegenwoordigd in de werkgroep Buitenzomerlanden én in de geluidswerkgroep. In beide groepen proberen wij de belangen van de bewoners van Heinenoord zo goed mogelijk te behartigen.

Er is lang gepraat en nagedacht over de beste vorm voor het ophalen van uw mening. Wij denken met huidige aanpak dat het eigenlijke doel, het luisteren naar de bewoners en hen laten kiezen, goed gehaald kan worden. In twee stappen krijgt u volop de ruimte uw ideeën te delen en om uw uiteindelijke voorkeur aan te geven. Vanzelfsprekend roepen wij iedereen (boven de 16 jaar) op om zijn/haar stem te laten horen!

U ontvangt binnenkort een oproep in de bus om aan de eerste raadpleging (of enquête) deel te nemen om mening te geven, DOE MEE!

Hoe werken de raadplegingen/enquêtes?

U ontvangt de persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. Deze is afkomstig van de werkgroep Buitenzomerlanden. Een briefkaartje met een link naar de raadpleging / enquête en informatie over de werkwijze. De enquêtes staan online. Er is ook gedacht aan de mensen die digitaal minder vaardig zijn, voor hen wordt een andere mogelijkheid aangeboden zodat hun stem ook gehoord wordt.

Uw suggesties en ideeën.

Bij deze eerste raadpleging vraagt de werkgroep hoe u het liefst ziet dat de Buitenzomerlanden er uit gaan zien. Uw ideeën en suggesties zijn dan ook meer dan welkom.

Na de eerste raadpleging bestudeert en bespreekt de werkgroep de uitkomst van de enquête: alle suggesties en ideeën worden geïnventariseerd en verwerkt tot een aantal voorstellen dat het best past bij de uitkomst van deze eerste raadpleging én die ook haalbaar zijn. Vergunningen en betaalbaar houden zijn immers ook belangrijk.

Deze voorstellen worden aan u voorgelegd in een tweede raadpleging. Bij deze tweede raadpleging wordt gevraagd wat u vindt van deze voorstellen en in welke u zich het beste in kunt vinden.

Uiteraard gaan wij ook deze uitkomst met u delen. De Vrienden van Heinenoord hebben ongetwijfeld een rol bij de verdere uitwerking. We houden u ook dan op de hoogte van de vorderingen.

De Vrienden van Heinenoord roepen u op om aan beide raadplegingen deel te nemen! Dat zijn de momenten om uw stem te laten horen!

De eerste raadpleging: ideeën inventariseren

Bij deze eerste stap wordt gevraagd naar uw mening rondom waardes en voorzieningen en kunt uzelf ook met voorstellen of suggesties komen. De Vrienden van Heinenoord hebben reeds enkele gehoord en benoemd. Uiteraard is er alle ruimte voor uw (nieuwe) ideeën.

Wij hoorden in eerdere gesprekken al vele suggesties en ideeën en hebben deze hieronder opgesomd:

  • Verlichting op de dijk langs het fietspad
  • Een oplaad- en verzamelpunt voor (elektrische) fietsen bij de haven
  • Een uitzichtplek over de Oude Maas
  • Een nieuw evenemententerrein als vervanging van het terrein bij de Tienvoet (denk aan zomermarkt, winterfair, kerstmarkt, Heinenoord Live….. noem maar op), met sport en spelvoorzieningen
  • Ruimte voor natuur (groen)
  • Bos aan beide zijden van het gebied
  • Een (goed) wandelpad langs de Oude Maas met verlichting

Bekostiging

Om een nieuwe inrichting te kunnen realiseren is er geld nodig. U krijgt bij het invullen daarom ook vragen over de bekostiging van de nieuwe inrichting.

Voor de duidelijkheid:
a.s.r., de eigenaar van het gebied, ontvangt op dit moment een bepaalde opbrengst door het verpachten van de grond. Binnen afzienbare tijd stopt a.s.r. met voedsellandbouw op deze grond. Met het verdwijnen van deze voedsellandbouw kijkt de eigenaar naar een andere manier om inkomsten te genereren. Met een inkomstenbron zoals accu’s (grote containers, veilig en niet in het zicht), zie verder hieronder, kunnen zowel de verdiensten van de eigenaar gerealiseerd worden mogelijk ook de herinrichting van het gebied (vanuit de wensen van de bewoners) . Indien er geen andere inkomsten in de plaats komen van de huidige (voedsellandbouw die dus gaat verdwijnen), zal de eigenaar een andere vorm van landbouw gaan inzetten. Vooralsnog lijkt de keuze dan te vallen op Olifantsgras, dat is een grondstof (isolatie) voor de bouw.

Foto ter illustratie/voorbeeld: olifantsgras

Alternatieven:
Er komen verschillende opties aan bod. Accu’s voor het opvangen van pieken van het elektriciteitsnetwerk en het opslaan van overtollige stroom van de windturbines. Deze optie levert het meeste geld op. Er is ook een klein veld met zonnepanelen voorgesteld, de opbrengst hiervan is minder groot. Ook een combinatie van deze twee opties is mogelijk. Hoe dan ook is het belangrijk aan te geven wat u wel en niet wenselijk vindt voor dit gebied.

Voorstel Vrienden van Heinenoord

De Vrienden van Heinenoord stellen voor te kiezen voor de accu’s en niet voor zonneweides. De accu’s leveren de meeste inkomsten op, nemen weinig ruimte in en zijn het minst zichtbaar. Uiteraard wordt de veiligheid van het gebruik van deze accu’s goed geborgd en gegarandeerd, dit is natuurlijk wel een voorwaarde. De Vrienden hebben uw mening over zonneweides indertijd klip en klaar verwoord. Uit de reacties bleek dat u juist het groene karakter wilde behouden en niet een oppervlakte met panelen. Daarop is ons voorlopig advies nu dan ook gebaseerd.

Foto ter illustratie/voorbeeld: accu’s | Bron/foto: Nuon/Jorrit Lousberg

En dan de tweede raadpleging: Heinenoord kiest!

Let wel, uw inbreng is essentieel! Laat uw stem niet verloren gaan en laat weten wat u vindt. Laat weten welk idee u ondersteunt.

Denk daarom nu alvast na over uw wensen. Tip: zorg dat ze reëel zijn. Uiteindelijk moet de gemeente immers ook nog een vergunning geven. Bij de tweede raadpleging krijgt u uitgewerkte en haalbare plannen voorgelegd die uitgaan van de input die bij de eerste raadpleging is ontvangen. Bij deze tweede raadpleging kunt u een keuze maken uit voorgestelde plannen.

Hoe meer stemmen, des te duidelijker is de stem van de Heinenoorders! De meeste stemmen tellen. U doet toch ook mee? Dus neem deel aan BEIDE raadplegingen!

Houd dus uw brievenbus in de gaten en DOE MEE!